Årsstämma 2020

OBS!! Stämman blir flyttad!! Nytt datum kommer att meddelas inom kort.

Datum: 18 maj kl: 19.00 – Kallelse kommer
  

Dagordning

  1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Val av sekreterare
  4. Fastställande av dagordningen
  5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
  6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
  7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
  8. Föredragning av granskningsrapport upprättad av Joakim Häll, BoRevision AB
  9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
  10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  11. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
  12. Beslut om arvoden
  13. Val av styrelseledamöter (minst 3 och högst 5) och suppleanter (högst 4)
  14. Val av revisor och suppleant
  15. Val av valberedning
  16. Övriga ärenden